VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

(posl. revize ze dne 2.2. 2024)

 

Toto jsou všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“): Tomáš Bort – BOFA, se sídlem: Náchodská 100, 549 11 Dolní Radechová, IČO: 663 02 978, DIČ: CZ7706110940. Evidován u ObŽÚ Náchod (dále jen prodávající) pro prodej upomínkových předmětu pro školy skrze tištěné katalogy a na internetové adrese: www.bofa.cz

 

V těchto VOP znamená výraz:

a)    „kupující“ – spotřebitel nebo podnikatel

b)    „prodávající“ – osobu, která samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za prodávajícího je považována každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodné, výrobní nebo obdobnou činností při samostatném výkonu svého povolání, případně osoba, která jedná jménem nebo na účet prodávajícího.

c)     „spotřebitel“ – každá fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná.

 

I. Úvodní ustanovení

1.1. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito všeobecnými obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujících.

2.1. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Právní vztah mezi prodávajícím a kupujícím se dále řídí zákonem č. 89/2012 Sb, občanským zákoníkem v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“) a v případě kupujícího také ustanovením zákona č 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele v platném znění.

3.1. Znění VOP může prodávající měnit či doplňovat, tím nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP.

4.1. Kupující obdrží kopii VOP v příloze e-mailu, který v objednávce uvedl. Dále kupující obdrží daňový doklad obsahující základní údaje smlouvy při převzetí zboží.

5.1. Kupující podáním a potvrzením objednávky e-mailem stvrzuje svým souhlasem „ANO“, že se seznámil s VOP a bez výhrad s nimi souhlasí.

 

II. Sdělení před uzavřením smlouvy

2.1. Prodávající sděluje, že:

 

a)    prodávajícím je Tomáš Bort – BOFA, se sídlem: Náchodská 100, 549 11 Dolní Radechová, IČO: 663 02 978 a kontaktní údaje na prodávajícího jsou info@bofa.cz, telefon 602 284 585.

b)    ceny zboží jsou v internetovém obchodu a tištěných katalozích uváděny včetně DPH a veškerých poplatků stanovených zákonem, náklady na dodaní zboží se mohou lišit v případě zvolením jiné dopravy, přepravní společnosti na požadavek kupujícího.

c)     kupující spotřebitel má právo od kupní smlouvy odstoupit i bez udání důvodů ve lhůtě čtrnácti (14) dnů pouze u objednávek zboží, na kterém nejsou prováděny žádné úpravy – zvláště tisky na základě objednávky kupujícího. Na základě § 1837 Občanského zákoníku kupující spotřebitel nemá právo od kupní smlouvy odstoupit u objednávek zboží, které bylo upraveno dle jeho přání – zvláště tisky na základě objednávky kupujícího.

d)    internetový obchod a tištěný katalog nese informaci u nabídky textilu o možnosti zaslání velikostní tabulky a materiálové složení pro daný typ a barvu textilu. V tabulkách jsou uvedeny rozměry pro daný textil včetně možných rozměrových tolerancí.

 

V případě zjištění kupujícího po obdržení objednávky, že se jedná o např. nevhodnou velikost, barvu textilu nebo jiný nevyhovující parametr jakéhokoliv nabízeného zboží, který je však v souladu s uvedenou nabídkou v internetovém obchodě a v tištěném katalogu a nebo případně výše uvedenou velikostní, materiálovou tabulkou - nemůže být reklamace uplatněna. V případné následné potřebě kupujícího o výměnu daného textilu za jinou velikost nebo zájmu o jiné zboží, které prodávající nabízí - prodávající nabízí kupujícím nové zboží za 60 % původní prodejní ceny. Nevztahuje se na doobjednávky dalších kusů nad rámec původní objednávky.

e)    v případě zjištění kupujícího po obdržení objednávky, že se jedná o např. nevhodnou velikost, barvu textilu nebo jiný nevyhovující parametr jakéhokoliv nabízeného zboží, který není v souladu s uvedenou nabídkou v internetovém obchodě a v tištěném katalogu a nebo případně výše uvedenou velikostní, materiálovou tabulkou - může být reklamace uplatněna.

f)     v případě odstoupení od kupní smlouvy ponese spotřebitel náklady na navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou nebo jiným nejlevnějším způsobem dodání zboží, který prodávající nabízí.

g)    v případě že kupující spotřebitel má stížnost, může tuto uplatnit u info@bofa.cz nebo se může obrátit např. na příslušný živnostenský úřad nebo obchodní inspekci.

h)    kupní smlouva zaslaná prostřednictvím internetového obchodu a nebo e-mailem je archivována prodávajícím v elektronické podobě. Objednávky zaslané kupujícím prostřednictvím tištěného objednávkového formuláře jsou archivovány pouze v písemné podobě. Objednávky nejsou veřejnosti přístupné.

i)      Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.

j)     Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření kupní smlouvy a možnostech zjištění a opravování chyb vzniklých při zadávání dat do objednávky před podáním objednávky jsou popsány v ustanovení čl. 3 VOP.  

 

III. Uzavření kupní smlouvy

3.1. Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v objednávce. Objednávka může být rozhraní internetového obchodu doplněna o poznámku (dále jen „Poznámka“) k objednávce. Uvedená poznámka může mít vliv na výslednou cenu zboží.

3.2. Webové rozhraní internetového obchodu nebo tištěné katalogy obsahují seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně cen jednotlivého nabízeného zboží. Prodávající nenabízí jiné zboží nebo provedení zboží než zboží a v provedení, které je zobrazeno nebo popsáno v internetovém obchodu s tím, že:

 

a)    dosažení shody o koupi typu zboží a jeho provedení zobrazeném v internetovém obchodu, které kupující vkládá do elektronického nákupního koše je předpokladem uzavření kupní smlouvy ve smyslu § 1726 Občanského zákoníku.

b)    prodávající vylučuje přijetí nabídky na uzavření kupní smlouvy s dodatkem nebo odchylkou ve smyslu § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku

c)     prodávající vylučuje uzavření smlouvy s jakoukoliv odchylkou od nabídky na uzavření kupní smlouvy dle § 1757 Občanského zákoníku.

 

3.3. Objednávka jiného zboží nebo provedení zboží než zboží v provedení, které je zobrazeno v internetovém obchodu nebo neschopnost prodávajícího splnit objednávku kupujícího pro vyčerpání zásob nebo neschopnost plnit nezakládá jakoukoliv odpovědnost prodávajícího vůči kupujícímu, s výjimkou případu, kdy prodávající již obdržel platbu za zboží. V takovém případě prodávající kupujícímu přijatou platbu za zboží navrátí.

3.4. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně DPH a všech souvisejících poplatků, s vyjímkou ceny dopravy, které jsou uvedeny zvlášť. Rozsah nabídky zboží a ceny tohoto zboží (s výhradou vyčerpání zásob nebo schopnosti prodávajícího plnit) v platnosti uvedené v tištěných katalozích nebo po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní internetového obchodu.

3.5. Internetový obchod obsahuje také informace o nákladech spojených s dodáním zboží. Tyto informace platí pouze v případě, kdy je zboží doručováno na území České republiky.

3.6. Pro objednání zboží kupující „vloží“ objednané zboží do elektronického nákupního košíku a vyplní objednávkový formulář (možnost vyplnění jeho tištěné podobě). Tištěný formulář lze zaslat prostřednictvím České pošty nebo v příloze mailu. Objednávku lze provést i e-mailem. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o: objednávaném zboží, způsobu úhrady kupní ceny za zboží, požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a nákladech spojených s dodáním zboží. Dále jen jako „objednávka“.

3.7. Než kupující objednávku závazně potvrdí, může zkontrolovat a měnit všechny údaje, týkající se objednaného zboží, dopravy i způsobu úhrady. Objednávku nelze odeslat před vyplněním povinných údajů.

3.8. Objednávku kupující potvrzuje tím, že klikne na tlačítko „Potvrdit objednávku“ nebo písemně e-mailem v případě zaslaní tištěného objednávkového formuláře. Za případné chyby při přenosu dat prodávající neodpovídá.

3.9. Údaje uvedené v objednávce považuje prodávající za správné. Před uzavření objednávky bude kupujícímu zaslán mail s rekapitulací parametrů objednávky a v příloze e-mailu grafický návrh ke schválení. Jeho schválení provede kupující uvedeným souhlasného „ANO“ v odpovědi tohoto e-mailu. Tímto souhlasem nese kupující odpovědnost za správnost parametrů objednávky a zaslaného grafického návrhu prodávajícím v příloze mailu. Uvedené údaje v grafickém návrhu se mohou lišit od údajů zadaných kupujícím!

3.10. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem odeslání řádně vyplněné objednávky prodávajícímu prostřednictvím internetového obchodu nebo poštou a nebo oskenovaný tištěný formulář v příloze mailu. Internetový obchod zasílá první automatické potvrzení objednávky. Po kontrole objednávky potvrdí obdržení objednávky, a tím i uzavření kupní smlouvy prodávající kupujícímu bez zbytečného odkladu potvrdí na e-mail kupujícího uvedený v uživatelském rozhraní či objednávce (dále jen „e-mail kupujícího“).

3.11. Objednávka zboží zaslaná zákazníkem prostřednictvím objednávkového konfigurátoru na e-shopu www.bofa.cz, e-mailovou poštou, telefonicky nebo doručením jakoukoliv zásilkovou společností v tištěné podobě je právně závazná. Tuto objednávku lze však kdykoliv do potvrzení prodávajícím telefonicky nebo písemně (v tištěné nebo elektronické podobě) změnit a to až do chvíle, než se zadá celá zakázka do výroby. Po tomto okamžiku se již objednávka stává neměnnou.

3.12. Prodávající je vždy oprávněn písemně, telefonicky či e-mailem, zejména při větším množství zboží, značné výši kupní ceny nebo vyšších předpokládaných nákladech na dopravu, požádat kupujícího o dodatečné potvrzení správnosti údajů v objednávce.

3.13. Prodávající, se zavazuje, že svým odběratelům bude dodávat jen zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovujícím daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky.

 

IV. Kupní cena a platební podmínky

4.1. Cena zboží je stanovena prodávajícím v každém individuálním obchodním případu v závislosti na standardní katalogové ceny udávané prodávajícím. Celková cena je uvedena v cenové kalkulaci zaslané zákazníkovi. Kupní cenu a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu:

 

a)    v hotovosti nebo „na dobírku“ při převzetí zboží v místě určeném kupujícím v objednávce

b)    předem bezhotovostní platbou na účet prodávajícího (Fio banka 2000166798/2010)

 

4.2. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se kupní cenou v těchto VOP i náklady spojené s dodáním a balením zboží.

4.3. Kupní cena je v případě bezhotovostní platby předem na účet splatná do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání částky kupní ceny na účet prodávajícího.

4.4. Pokud kupující ve lhůtě splatnosti kupní cenu neuhradí je prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit.

4.5. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.6. Je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a kupujícímu ji předá spolu s předáním zboží.

4.7. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží jeho převzetím.

 

V. Místo plnění

5.1. Místem plnění je bydliště kupujícího, školy či jiné místo určené kupujícím pro předávku zboží. Adresa dodání může být rozdílná od adresy objednavatele, pokud je to objednavatele výslovné přání.

 

VI. Přeprava a dodání zboží

6.1. Způsob dodání zboží určuje kupující. Závazek prodávajícího dodat zboží kupujícímu je splněn odevzdáním zboží zvolenému přepravci.

6.2. Dodací lhůta počíná běžet dnem potvrzení objednávky prodejcem a schválením všech návrhů pro výrobu zboží kupujícím.

6.3. Délka dodací lhůty závisí na požadavcích kupujícího na specifikaci či úpravě daného zboží. Standardně trvá dodací lhůta 2 - 3 týdny. Tato lhůta se však může prodloužit v důsledku příliš velkého vytížení výrobních kapacit prodejce. Uvedený termín dodání zákazníkem je pouze orientační – zakázková výroba !.

6.4. Do dodací lhůty se nezapočítává období vánočních svátků, tzn.: 23.12. 2023 - 1.1. 2024

6.5. V případě potřeby je možné si s námi domluvit datum dodání dle Vašich požadavků, pokud to naše výrobní kapacity umožní. Po dokončení výroby je možné doručení zásilky v pracovní dny do 24 hodin!

6.6. Zasíláme přepravní společností GLS na dobírku nebo je možný osobní odběr, pokud není ujednáno jinak.

6.7. Dopravné a balné při zaslání na dobírku je účtováno ve výši 250,- Kč (možnost platby platební kartou). Při zaslání s platební podmínkou – bankovní převod (úhrada FA před zahájením výroby) je dopravné a balné účtováno ve výši 150,- Kč.

6.8. Zboží je zasíláno v papírových kartonech z vlnité lepenky kromě zboží, které balení do papírových kartonů nevyžaduje – šerpy bez spojení – květů. V tomto případě jsou použité papírové obálky - tašky formátu B4. Skleničky jsou v těchto kartonech ještě zabaleny po 1 kuse do papíru do speciálních kartonových krabiček (kartonové balení po 6-ti kusech), které skleničku chrání před nárazem při přepravě a tím minimalizují riziko rozbití.

6.9. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen zboží převzít při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění zboží dle skutečných nákladů. Nepřevezme-li kupující zboží ani do pěti (5) dnů ode dne prvního marného pokusu o doručení, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

6.10. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení prodávajícímu.

6.11. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně přepravci oznámit, sepsat s přepravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat faxem, e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. V případě porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží nebyl porušen.

6.12. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky příslušného přepravce, jsou-li zvoleným přepravcem vydány.

 

VII. Odstoupení od kupní smlouvy

7.1. Kupující spotřebitel, je oprávněn od smlouvy uzavřené prostřednictvím webového rozhraní na internetovém obchodu prodávajícího odstoupit bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dnů, která běží ode dne:

 

a)      převzetí zboží

b)      převzetí poslední dodávky zboží je-li předmětem kupní smlouvy, více druhů zboží nebo dodání několika částí

c)      převzetí první dodávky zboží je-li předmětem kupní smlouvy opakovaná dodávka zboží.

 

7.2. Odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 7.1. musí být provedeno písemně a musí být doručeno na adresu sídla prodávajícího. Odstoupení od kupní smlouvy zasílá kupující na adresu sídla prodávajícího dle čl. 2.1. písm. a) těchto VOP.

7.3. Kupující spotřebitel nemůže odstoupit od kupní smlouvy dle čl. 7.1. VOP:

 

a)    na dodávku zboží, které bylo upraveno podle jeho přání nebo pro jeho osobu na základě § 1837 Občanského zákoníku

b)    na dodávku zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím

c)    na dodávku zboží v uzavřeném obalu, které kupující spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

 

7.4. Odstoupí-li kupující spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy dle čl. 7.2. VOP, zboží, které od prodávajícího obdržel.

7.5. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené, neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, částečně spotřebováno či nese stopy po jeho používání kupujícím spotřebitelem, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu spotřebiteli nárok na náhradu škody tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

7.6. V případě odstoupení od smlouvy kupujícím spotřebitelem nese kupující spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou nebo jiným nejlevnějším způsobem dodání zboží, který prodávající nabízí.

7.7. Jestliže kupující spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu spotřebiteli pouze náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

7.8. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 7.1. VOP se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti (14) dnů od doručení projevu vůle obsahujícího odstoupení od kupní smlouvy.

7.9. Ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od vrácení zboží kupujícím spotřebitelem je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, částečně spotřebováno či zdali je hygienických důvodů není možné vrátit.

7.10. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 7.1. VOP vrátí prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání (dle čl. 7.6. VOP), které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem jakým je přijal; prodávající však není povinen vrátit kupní cenu spotřebiteli dříve, než mu kupující spotřebitel

 

a)    zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal

b)    než bude mít prodávající objektivní možnost provést kontrolu dle čl. 7.9. VOP

c)    Prodávající vrátí kupujícímu spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující spotřebitel souhlasil.

7.11. Kupující podnikatel není oprávněn od smlouvy odstoupit dle čl. 7.1.; na odstoupení od smlouvy kupujícím podnikatelem se vztahují příslušná ustanovení Občanského zákoníku.

 

VIII. Odpovědnost za vady a záruka

8.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí ustanovením § 2158 a násl. Občanského zákoníku.

8.2. Záruku na prodávané zboží prodávající poskytuje dle obecně závazných právních předpisů. Záruční doba na všechny produkty činí 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne vystavení faktury na dané zboží kupujícímu.

8.3. Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem, mechanickým poškozením nebo opotřebením, živelnými pohromami jako například úderem blesku či jiným atmosférickým výbojem, ohněm či vodou nebo působením jiných nestandardních jevů jako například přepětí v rozvodné nebo telefonní síti.
Záruka se nevztahuje na výrobky s odstraněnou pečetí výrobce, případně na zboží mechanicky poškozené.

8.4. Prodávající se zavazuje odstranit závadu zboží, které je předmětem oprávněné a správně uplatněné reklamace jeho opravou, výměnou za stejný výrobek nebo výměnou za výrobek podobný, disponující však stejnými parametry jako původní výrobek. O způsobu reklamace rozhoduje výhradně prodávající.

8.5. V případě oprávněné reklamace si zajistí prodávající přepravní společností svoz zásilky na adresu provozovny a i dopravu zpět opraveného nebo bezvadného zboží k zákazníkovi na svoje náklady. Ze strany zákazníka je třeba prodávajícímu sdělit požadovaný datum nakládky reklamovaného zboží a předat jej přepravci v původním obalu.

8.6. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího vnější událost.

 

IX. Další práva a povinnosti smluvních stran

9.1. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

9.2. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

9.3. V případě, že dojde mezi prodávajícím a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát – oddělení ADR

Štěpánská 15

120 00  Praha 2

Email: adr@coi.cz

Web: adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

X. Reklamace poškozené zásilky

10.1. Při převzetí zásilky zákazník zkontroluje, zda je obal neporušený a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. Pokud zákazník zjistí zjevné vady (např. poškozený obal), může zásilku odmítnout. V případě převzetí takovéto zásilky je posádka vozidla přepravní služby povinna uvést do přepravního listu, že zásilka byla převzata s poškozeným obalem. Pokud zákazník zjistí skrytou vadu zboží, je povinen oznámit tuto skutečnost bez odkladu prodávajícímu, a to nejpozději do dvou kalendářních dnů ode dne, kdy byla zásilka doručena.

10.2. V případě, že zákazník po otevření zaslaného balíku, který obsahoval skleničky nebo půllitry, zjistí, že některá ze skleniček nebo půllitru je rozbitá, ihned kontaktuje prodávajícího s požadavkem na novou výrobu poškozených kusů. Toto poškozené zboží přepravou - prodejce v domluveném termínu vyrobí a zajistí dopravu přepravní společností zpět k zákazníkovi na předem domluvenou adresu. Náklady na přepravné a balné hradí v tomto případě prodejce.

10.3. Veškeré zásilky obsahující křehké zboží jsou označovány značkou „Křehké“ a pečlivě zabaleny dle čl. 6.8, aby se minimalizovala možnost jejich rozbití.  

 

XI. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

11.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

11.2. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, vedení uživatelského účtu, za účelem reklamní a marketingové činností a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.

11.3. Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího v rozsahu: Typ zákazníka (nevztahuje se na jednorázový nákup), jméno a příjmení, fakturační a dodací adresu, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, e-mail a telefonní číslo (dále jen jako „osobní údaje“).

11.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

11.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. S výjimkou situací souvisejících s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží nebudou osobní údaje (sdělení jména a adresy dodání) prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

11.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

11.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a správné, a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

11.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 11.4) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

a)      požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení

b)      požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel závadný stav neprodleně odstraní. Kupující je dále oprávněn obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

11.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

11.10. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího a se zasíláním obchodních sdělení prodávajícího na e-mail kupujících.

 

XII. Doručování

12.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena e-mailem, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na e-mail nebo doručovací adresu uvedenou v jeho uživatelském účtu.

12.2. Zpráva je doručena:

a)      v případě doručování e-mailem okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných e-mailem může být zajištěna certifikátem.

b)      v případě osobního doručování či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem nebo odepřením převzetí zásilky.

c)      v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

 

XIII. Čištění a údržba zboží

13.1. Zásilky obsahující – textil, šátky, kravaty, čepice, batohy, brašny, pouzdra, deštníky a tenisky obsahují karty s návody na údržbu daného zboží. Dbejte prosím při jejich údržbě údajů uvedených na těchto kartách a případně na etiketách textilu.

 

XIV. Závěrečná ustanovení

14.1. Kupující není oprávněn postoupit jakékoliv pohledávky vzniklé na základě nebo v souvislosti s kupní smlouvou nebo kupní smlouvu na jakoukoliv osobu.

14.2. Nevykonání práv a oprávnění prodávajícího v návaznosti na porušení těchto VOP prodávajícím neznamená vzdání se takovýchto práv a oprávnění prodávajícího v případě jiných porušení těchto podmínek kupujícím.

14.3. Právní vztah založený nebo související s kupní smlouvou nebo užitím webové stránky se řídí českým právem.

14.4. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení VOP neplatné neúčinné nebo zdánlivé, namísto neplatných, neúčinných nebo nicotných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se takovému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností, neúčinností nebo nicotností jednoho ustanovení se nedotýká platnosti a účinnosti ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či VOP vyžadují písemnou formu.

14.5. Nesouhlasí-li kupující spotřebitel uvedenými VOP, nechť prosím neuskutečňuje objednávku u prodejce. Při vyřizování objednávek nebude postupováno jiným způsobem než dle výše uvedených VOP s vyjímkou jiné předchozí písemné souhlasné komunikace kupujícího a prodávajícího!